STATUT WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZEGRZE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Wojskowy Klub Sportowy- Zegrze, zwany dalej WKS- Zegrze.

§ 2

Terenem działania WKS- Zegrze jest obszar Rzeczpospolitej Polski.

§ 3

Siedzibą WKS- Zegrze jest miejscowość Zegrze ul. Janusza Groszkowskiego 8.

§ 4

WKS Zegrze jest stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadającym osobowość prawną.

§ 5

Godłem Wojskowego Klubu Sportowego- Zegrze jest stylizowany maszt z rozpiętymi żaglami, którego przedłużenie stanowi błyskawica – symbol Wojsk Łączności – przecinająca fale. Jest on barwy białej na błękitnym tle. Barwami klubu są kolory: biały i błękitny.

§ 6

WKS- Zegrze używa pieczęci z napisami:
1. Pieczęć nagłówkowa podłużna: Wojskowy Klub Sportowy- Zegrze.
2. Pieczęć okrągła – herbowa – z wyrytym w środku godłem klubu z biegnącym wokół napisem: Wojskowy Klub Sportowy Zegrze.

§ 7

WKS- Zegrze jest klubem środowiskowym skupiającym żołnierzy WP w służbie czynnej, emerytów i rencistów wojskowych, pracowników cywilnych wojska, członków ich rodzin, a także innych osób fizycznych wyrażających chęć zrzeszenia.

§ 8

WKS- Zegrze współpracuje z osobami funkcyjnymi jednostek organizacyjnych MON dyslokowanych na terenie garnizonu Zegrze i innych garnizonów, klubami i instytucjami w celu organizacji i zapewnienia bazy sportowej i rekreacyjnej do czynnego wspierania szkolenia fizycznego, sportu i wypoczynku.

§ 9

WKS- Zegrze może być członkiem związków sportowych. O przystąpieniu do związku sportowego decyduje Zarząd. Z racji swej przynależności do związków sportowych WKS Zegrze podporządkowuje się ich przepisom, uchwałom, regulaminom i decyzjom, jak również korzysta ze wszystkich uprawnień przysługującym członkom tych związków.

ROZDZIAŁ II
CELE, FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU

§ 10

Celem WKS Zegrze jest:
1. Propagowanie i organizowanie działalności sportowej.
2. Popularyzowanie form czynnego wypoczynku i rekreacji.
3. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie szkoleń, kursów, itp.
4. Czynne wspieranie wszelkich działań mających na celu integrację środowiska, szerzenie wiedzy zdrowotnej i ekologicznej.
5. Dbałość o wysoki poziom etyki i propagowanie wychowawczej roli sportu.
6. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 11

WKS Zegrze realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach.
2. Organizowanie szkoleń sportowych i kursów.
3. Organizowanie zawodów i imprez sportowych.
4. zapewnienie członkom klubu odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
5. Dbałość o utrzymanie i modernizację bazy sportowo rekreacyjnej oraz sprzętu.
6. Wynik finansowy z form działalności klubu przeznaczony jest na działalność statutową.
Do realizacji powyższych zadań Zarząd WKS – Zegrze może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkowie klubu dzielą się na:
– członków zwyczajnych;
– członków wspierających;
– członków honorowych;
– członków zasłużonych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym WKS Zegrze może być każda osoba fizyczna o ile złoży pisemną deklarację, wpłaci wpisowe i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Klubu.
2. do klubu mogą wstępować także osoby niepełnoletnie jeśli spełniają warunki wymienione w § 13 pkt 1 i przedstawią pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych).
3. Członek zwyczajny WKS Zegrze ma prawo:
– wybierać i być wybieranym do władz klubu (prawo to przysługuje również małoletnim w wieku 16-18 lat, z tym, że większość władz muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnym zgromadzeniu oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego);
– uczestniczyć w zebraniach klubu oraz wszystkich formach jego działalności;
– korzystać na prawach pierwszeństwa z form działalności klubu oraz ulg i zniżek ich uchwalonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie;
– korzystać z innych świadczeń i sprzętu oraz urządzeń klubowych;
– zgłaszać uwagi, wnioski i propozycje mogące wzbogacić i uatrakcyjnić działalność klubu;
– posiadać legitymację i odznakę klubową.
4. Do obowiązków członka zwyczajnego WKS Zegrze należy:
– czynne uczestnictwo w realizacji zadań klubu;
– przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz klubu;
– propagowanie sportu, rekreacji i czynnego wypoczynku;
– terminowe i regularne opłacanie składek członkowskich.
5. Ustanie członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
– dobrowolnego wystąpienia z klubu;
– skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich na okres dłuższy niż 12 miesięcy – uchwałą zarządu;
– wykluczenia uchwałą Zarządu Klubu za rażące łamanie postanowień statutu, regulaminów, zarządzeń i uchwał Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Klubu;
– śmierci członka klubu.
6. Członek klubu zawodnik zamierzający zmienić barwy klubowe składa pisemną prośbę do Zarządu Klubu. Zarząd może zażądać od klubu przyjmującego zawodnika ekwiwalentu za jego wyszkolenie. W przypadku negatywnej decyzji nakłada na zawodnika karencję do 1 roku.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele i zasady statutowe WKS Zegrze i deklaruje pomoc materialna lub finansową.
2. Członek wspierający – osoba prawna działa w klubie poprzez swoich przedstawicieli i może być wybierany do władz.
3. Członek wspierający może korzystać z urządzeń i obiektów klubowych na takich zasadach jak członkowie zwyczajni.
4. Obowiązkiem członka wspierającego jest materialne lub finansowe wspieranie Klubu w realizacji zadań statutowych.
5. Ustanie członkostwa wspierającego następuje w przypadku:
– zaprzestania wspierania klubu,
– wykluczenia uchwałą Zarządu Klubu za nieprzestrzeganie Statutu,
regulaminów, zarządzeń i uchwał Walnego Zgromadzenia lub
Zarządu Klubu.

§ 15

1. Członkiem honorowym WKS Zegrze może być osoba fizyczna zasłużona dla klubu. Tytuł ten nadawany jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu.
2. Członek honorowy uhonorowany jest dyplomem (legitymacją) honorowego członka WKS Zegrze.
3. Członek honorowy nie może wybierać i być wybierany do władz Klubu.
4. Członek honorowy ma prawo brać udział w pracach Klubu poprzez zgłaszanie wniosków i propozycji mogących uatrakcyjnić i wzbogacić jego działalność.
5. Ustanie członkostwa honorowego następuje w przypadku:
– śmierci członka honorowego
– pozbawienia tytułu uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Klubu za rażące łamanie postanowień statutu i zachowanie nie licujące z nadaną godnością.

§ 16

1. Godność zasłużonego członka klubu nadawana jest jego członkowi, który w sposób szczególny zasłużył się swoją praca dla WKS Zegrze.
Wydawana ona jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu.
2. Członek zasłużony uhonorowany jest dyplomem (legitymacją) zasłużonego członka WKS Zegrze oraz zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich. Korzysta z wszystkich praw członka zwyczajnego.
3. Ustanie godności członka zasłużonego następuje w przypadku:
– dobrowolnego wystąpienia z klubu,
– wykluczenia z klubu uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Klubu za rażące łamanie postanowień Statutu, regulaminów, zarządzeń i uchwał Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Klubu,
– śmierci członka zasłużonego.

§ 17

Członkowie WKS Zegrze za wzorowe wykonywanie obowiązków, duże zaangażowanie społeczne oraz wyniki sportowe mogą być wyróżniani i nagradzani:
– pochwałą;
– listem pochwalnym;
– nagrodą rzeczową lub pieniężną;
– godnością zasłużonego członka klubu.

§ 18

Za popełnienie czynu niegodnego członka klubu, nie przestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał, zarządzeń oraz innych przepisów mogą być nakładane na członków poprzez Zarząd Klubu następujące kary:
– upomnienie;
– ostrzeżenie;
– nagana;
– zawieszenie w prawach członka klubu do 6 miesięcy;
– wykluczenie z klubu.

Członkowie ukarani, wykluczeni i skreśleni z klubu mają prawo odwołać się od uchwały Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU

§ 19

Władzami WKS Zegrze są:
1. Walne Zgromadzenie Członków WKS Zegrze.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja władz WKS Zegrze trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od podjętej w tej sprawie uchwały przez Walne Zgromadzenie dokonujące wyboru.

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia WKS Zegrze podejmowane są zwykłą większością głosów z tym, że w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie uchwały są podejmowane bez względu na liczbę obecnych pod warunkiem, że wszyscy zostali powiadomieni z 14 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa lub przewodniczącego zgromadzenia.

§ 22

Zasady wyboru władz klubu i ich liczbę ustala Walne Zgromadzenie.

§ 23

Zarząd WKS Zegrze i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w okresie trwania kadencji. Liczba nowych członków tych organów nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby składu pochodzącego z wyboru. W przypadku rezygnacji lub ubycia więcej niż 1/3 ogólnej liczby składu Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 24

Walne Zgromadzenie Członków WKS Zegrze jest najwyższą władzą. Zbiera się raz na cztery lata w celu dokonania wyboru władz, przyjęcia sprawozdania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, a także przyjęcia programu działania na okres następnej kadencji.
1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności ½ stanu ewidencyjnego członków a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.
2. Walne Zgromadzenie WKS Zegrze:
– ustala główne kierunki i formy działania klubu;
– uchwala statut klubu i dokonuje w nim ewentualnych zmian;
– podejmuje uchwałę o rozwiązaniu klubu oraz przeznaczeniu jego majątku;
– nadaje tytuł Honorowego i Zasłużonego Członka WKS Zegrze;
– rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej;
– wybiera Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną;
– podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia;
– rozpatruje ewentualne odwołania o wykluczeniu i skreśleniu z klubu;
– udziela absolutorium Zarządowi Klubu.
3. W Walnym Zgromadzeniu WKS Zegrze udział biorą:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i zasłużeni;
– z głosem doradczym – członkowie wspierającym i osoby zaproszone.
4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd WKS Zegrze. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed planowanym terminem. Z tym samym wyprzedzeniem powiadamia zainteresowane instytucje i urzędy.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WKS Zegrze zostaje zwołane na wniosek:
– Zarządu Klubu (uchwała);
– Komisji Rewizyjnej (pisemne uzasadnienie);
– 1/3 członków (wniosek pisemny i imienna lista wnioskujących członków zwyczajnych).
6. Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 45 dni od złożenia wniosku.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w sprawach, dla rozstrzygnięcia których zostało zwołane.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach:
– nadania lub pozbawienia honorowego członkostwa;
– wniosku o zmianę statutu i jego uchwalenia;
– wniosku o likwidacje klubu.
Uchwały te wymagają większości 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 25
Całokształtem działalności klubu realizując uchwały Walnego Zgromadzenia kieruje Zarząd WKS Zegrze, który reprezentuje klub na zewnątrz wobec organów administracyjnych jak również osób fizycznych i prawnych.
1. Zarząd WKS Zegrze składa się z 5 – 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd wybiera ze swego grona:
– prezesa;
– wiceprezesów (o liczbie wiceprezesów decyduje zarząd);
– innych funkcyjnych stosownie do potrzeb klubu (sekretarz, skarbnik, itp.).
3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. W okresie między posiedzeniami działalnością klubu w ich imieniu kieruje prezes.
4. Do zakresu działania Zarządu WKS Zegrze należy:
– realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia;
– uchwalanie rocznych planów działania i finansowych;
– ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
– zarządzanie majątkiem i funduszami klubu;
– czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych i regulaminowych przez członków klubu;
– przyjmowanie wpisowego i bieżące zbieranie składek członkowskich;
– stała współpraca z organizacjami środowiskowymi, dowódcami i szefami instytucji wojskowych w zakresie rozwoju sportu, zabezpieczenia czasu wolnego i aktywnego wypoczynku;
– składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu oraz zrzeszeniom i instytucjom, które tego wymagają;
– powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych oraz przystąpienia klubu do związków i stowarzyszeń sportowych;
– wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o przyznawanie godności członka honorowego i zasłużonego.
– uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat. Członkowie komisji wybierają ze swego składu przewodniczącego i zastępcę. Członkowie komisji nie mogą być członkami zarządu.
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
– kontrolowanie całokształtu działalności klubu;
– składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu WKS Zegrze;
– stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu;
– okresowe przedstawianie Zarządowi Klubu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej, programowej i finansowej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej połowy składu.

ROZDZIAŁ V
SEKCJE SPORTOWE WKS ZEGRZE

§ 27

1. W celu stworzenia członkom klubu możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu, Zarząd WKS Zegrze powołuje i rozwiązuje sekcje sportowe.
2. Członkowie rozwiązanej sekcji sportowej mogą się odwołać do Walnego Zgromadzenia.

§ 28

Władzami sekcji sportowej są;
1. Walne Zebranie członków sekcji.
2. Zarząd sekcji.

§ 29

1. Walne Zebranie sekcji zbiera się raz na 4 lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie sekcji może być zwołane:
– z inicjatywy zarządu sekcji;
– na żądanie 1/3 członków sekcji.
3. Walne Zebranie sekcji sportowej:
– wybiera zarząd sekcji;
– ustala plany działania sekcji;
– uchwala wnioski i postulaty pod adresem Zarządu klubu i Walnego Zgromadzenia;
– uchwala regulamin sekcji i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi WKS Zegrze.

§ 30

1. Zarząd sekcji sportowej składa się z kierownika sekcji i członków, których liczba wynosi 2-3 osób.
2. Zarząd sekcji wybierany jest na 4 lata w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów.
3. Kierownik sekcji sportowej bierze udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
4. Zarząd sekcji:
– ustala czteroletnie i roczne plany działania;
– opiniuje i składa wnioski o przyjęcie na członka klubu;
– przedstawia Zarządowi Klubu wnioski o zwolnienie, skreślenie lub ukaranie członka sekcji;
– kieruje działalnością sekcji;
– składa sprawozdanie z działalności Zarządowi Klubu i Walnemu Zgromadzeniu;
– proponuje kandydatów do wyróżnień.

§ 31

Szczegółowe zasady działalności sekcji sportowych oraz ich zarządów określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd WKS Zegrze lub jego prezydium.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 32

Majątek WKS Zegrze stanowią środki finansowe, ruchomości oraz wierzytelności (inne prawa majątkowe).
Fundusze klubu stanowią:
– wpisowe i składki członkowskie;
– dotacje i darowizny;
– wpływy z działalności statutowej (zawody, szkolenia, kursy).

§ 33

1. Majątkiem WKS Zegrze dysponuje jego zarząd.
2. Decyzje majątkowe i finansowe muszą być podejmowane w formie uchwał przez Zarząd Klubu.
3. Do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu klubu upoważnieni są:
– prezes;
– wiceprezes urzędujący (kierownik klubu);
– osoba upoważniona przez prezesa.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 34

1. Zmiany statutu może dokonać Walne Zgromadzenie WKS Zegrze w drodze uchwały podjętej większością 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę statutu powinien być umieszczony w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia, na którym ma być omawiany.
3. Statut klubu oraz jego ewentualne zmiany wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez organ rejestrowy.

§ 35

Uchwała o rozwiązaniu WKS Zegrze może być podjęta przez Walne Zgromadzenie powzięta większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania członków klubu.
1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu klubu Walne Zgromadzenie zobowiązane jest powołać komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez to zgromadzenie wytycznymi oraz obowiązującymi normami prawnymi przeprowadzi likwidację klubu.
2. Uchwalając likwidację klubu Walne Zgromadzenie powinno wskazać organizacje lub instytucję, na których rzecz przekaż majątek klubu.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Wszelkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne WKS Zegrze ustala Zarząd Klubu.